ยางไนไตรล์

คุณสมบัติ ยางไนไตรล์(Nitrile,NBR)

เป็นโคพอลิเมอร์ของ อะไครโลไนไตร์ล และบิวตาไดอีน ยางชนิดนี้มีความเป็นขั้วสูง ยางชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติเด่นคือทนต่อน้ามันปิโตรเลียม และตัวทาละลายที่ไม่มีขั้วต่างๆ ได้ดี