Company Profile / ประวัติบริษัท

ข้อมูลบริษัท

logo sign

  • ภาพอาคาร ลงเว็บ-02
  • ภาพอาคาร ลงเว็บ-03
  • ภาพอาคาร ลงเว็บ-01
  • ภาพอาคาร ลงเว็บ-04
  • ภาพอาคาร ลงเว็บ-05
  • ภาพอาคาร ลงเว็บ-06
  • ภาพอาคาร ลงเว็บ-07
  • ภาพอาคาร-ลงเว็บ

บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยคุณนิติพัฒน์ ปัญญเศรษฐภัทร์ โดยอาศัยเงินออมจากการทำงาน เป็นพนักงานฝ่ายขาย   ในบริษัทฯ  ต่างชาติ ที่เคยทำงาน ในช่วงชีวิต การเป็นพนักงานบริษัท กิจการเริ่มต้นจากการนำเข้า  และขายปลีก เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ ให้กับกลุ่ม อุตสาหกรรมรองเท้า ยางรถยนต์ ถุงมือยาง และโรงงานฟอกหนัง โดยสินค้าที่ขายนั้น ไม่ได้ขัดผลประโยชน์ กับบริษัทฯ ที่ผู้ก่อตั้งเคยทำงานอยู่แม้แต่รายการเดียว

สินค้าที่จำหน่ายนั้นเป็นกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคในการขายและการทดลองซ้ำ เพื่อให้ได้คุณสมบัติสินค้าที่แตกต่าง ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างความแตกต่างจากกลุ่มคู่แข่ง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าประจำได้

ในปี 2552 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง ในประเทศไทย เริ่มซบเซาลง และโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์หลายแห่ง ถูกบริษัทเคมี ขนาดใหญ่ เข้าซื้อกิจการ เพื่อลดการแข่งขันทางการตลาด จึงทำให้ บริษัท เอ็มเอส เคมีเทคไม่สามารถนำเข้าเคมีภัณฑ์เหล่านั้นเข้ามาจำหน่ายต่อไปได้ เพราะการกีดกันทางการค้า

ทางบริษัทฯ จึงเริ่มทดลองนำเข้า สินค้ากลุ่มถุงมือหนัง จากโรงงานฟอกหนัง และถุงมือยางจากโรงงานผลิตถุงมือยาง เข้ามาจำหน่ายทดแทนสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ บริษัทจึงเริ่มนำเข้าอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เข้ามาจำหน่าย ในประเทศไทย อย่างเต็มรูปแบบโดยใช้โรงงานผลิต ในประเทศ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น และให้ ผลิตสินค้า ตามมาตรฐาน และใช้วัตถุดิบ ตามที่ทางเรากำหนดขึ้นให้

คำมั่นสัญญาในการจัดจำหน่ายสินค้า

(DISTRIBUTION COMMITMENT)

“คุณภาพสินค้าระดับโลก ในราคาที่พนักงานรากหญ้าจับต้องได้”
“WORLD CLASS QUALITY PRODUCTS WITH LOCAL PRICE”

บริษัทฯ ยึดมั่น ในคำมั่นสัญญาในระบบการค้า ระบบการเงิน การรับประกันคุณภาพสินค้า ทุกรายการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับคู่ค้า และลูกค้า ทุกๆ ราย และบริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้า สรรหาบุคคลากร ที่มีความสามารถ และมีความกระตือรือร้น เข้ามาร่วมงาน อยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ปณิธานในการผลิต คือ (PRODUCTION ETHIC)

“ความปลอดภัยผู้สวมใส่ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด”
“SAFETY COME FIRST”

สินค้าทุกชนิด จะถูกคัดกรอง คุณภาพ โดยคุณ นิติพัฒน์ ปัญญเศรษฐภัทร์ (กรรมการผู้จัดการ) และทีมงานควบคุม คุณภาพ ทั้งชาวไทย และชาวจีน โดยเดินทางไปตรวจสินค้าด้วยตัวเอง และมีเจ้าหน้าที่ QC ประจำอยู่ที่ประเทศจีน คอยตรวจสินค้าทุกล็อตการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าทุกรายการ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงคงที่ คุ้มค่าราคาที่ลูกค้าทุกท่านได้ชำระเงินซื้อไปใช้

ในปี 2557 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท และเติบโตอย่างก้าวกระโดด ต่อเนื่อง มาจนปัจจุบัน และกำลังดำเนินการสร้าง อาคารสำนักงาน และคลังสินค้าแห่งใหม่ ที่ ตำบล คลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมศักยภาพ ทางโลจิสติก

บริษัท ยังคงมุ่งมั่น และสร้างการเติบโตในธุรกิจต่อไป เพื่อมุ่งสู่ บริษัท มหาชน ในปี 2564

หนังสือรับรองสำคัญของทางบริษัท

ใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

MSC ทะเบียนการค้า

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภพ-20

 ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบทะเบียนพาณิชย์

หนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองประกันสังคม

ประกันสังคม

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมาย Hertz

เครื่องหมายการค้า Buzzybull

เครื่องหมายการค้า Dynzrex

เครื่องหมายการค้า Hawkeye

เครื่องหมายการค้า Inov

เครื่องหมายการค้า Memphis

เครื่องหมายการค้า Shelby