ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

9 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ด้วยบริษัท บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด ตระหนักถึงสุขภาพ และอนามัยของพนักงาน ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับ บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด เสมอมา ปีนี้เพื่อเป็นการตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และได้ทราบถึงแนวทางการป้องกัน ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับตนเอง สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน