ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทเอ็มอส เคมีเทค ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และส่งเสริมการป้องกันไข้หวัดโควิด19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ด้วยบริษัท บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด เล็งเห็นสุขภาพ และอนามัยพนักงาน ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับ บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด ในปีนี้เพื่อเป็นการตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสุขภาพ รวมถึงแนวทางการป้องกัน ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน

  • มาตรวจสุขภาพกันพร้อมหน้าเลย